> Content Policy – Gentstudent

Content Policy

Content Policy van GS Media 

Artikel 1 – Definities 

In deze gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder: 

GS Media”: De vennootschap naar Belgisch recht GS MEDIA BV, met ondernemingsnummer 0715.859.901 en met maatschappelijke zetel te 9870 Zulte, Oudenaardestraat 113.

Gentstudent-merk”: Het ingeschreven Benelux-woordmerk Gentstudent met inschrijvingsnummer 1392000, ingeschreven op naam van GS Media.

Gentstudent-app”: De online Gentstudent applicatie raadpleegbaar via de domeinnaam acc.gentstudent.app.

Gentstudent-kanalen”: Alle door GS Media aangeboden en / of geëxploiteerde kanalen, waaronder de Gentstudent-app, en de sociale media-kanalen van GS Media geëxploiteerd via, onder meer, Instagram, Snapchat, Discord, Twitter, TikTok en Facebook.

Content”: alle inhoud die via de Gentstudent-kanalen wordt gepubliceerd, waaronder tekst, foto’s en video’s of elk ander beeldmateriaal, en dit ongeacht of deze door GS Media, door gebruikers of derden is geproduceerd.

Gebruik”: het gebruik van een Gentstudent-kanaal in de ruimste zin van het woord, waaronder het bekijken, het downloaden en het uploaden van Content.

Gebruiker”: iedereen die op welke wijze dan ook Gebruik maakt van een Gentstudent-kanaal.

Gebruikerscontent”: alle door een Gebruiker aan GS Media aangeboden content, ongeacht de wijze waarop deze wordt aangeboden (onder meer via Snapchat, een uploadfaciliteit, e-mail of WhatsApp). 

Content Policy”: de onderhavige gebruiksvoorwaarden.

“Intellectuele Eigendomsrechten”: alle intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, rechten op tekeningen en modellen, octrooien, knowhow en zakengeheimen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid en reikwijdte 

De Content Policy is van toepassing op elk Gebruik van elk Gentstudent-kanaal. Door een Gentstudent-Kanaal te gebruiken, verklaart de Gebruiker kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de Content Policy.

Artikel 3 – Intellectuele eigendomsrechten 

3.1 Door het aanbieden of ter beschikking stellen van Gebruikerscontent aan GS Media, verklaart de gebruiker (i) de houder te zijn van alle Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan de Gebruikerscontent, of (ii) dat hij of zij minstens alle nodige toestemmingen heeft verkregen, en dus gerechtigd is om de Gebruikerscontent te laten meedelen aan het publiek, door te sturen, te verveelvoudigen, te bewerken, op te slaan, te gebruiken en in licentie te geven aan GS Media.

3.2 De gebruiker die Gebruikerscontent aanbiedt, of ter beschikking stelt aan GS Media, verleent GS Media een royaltyvrije, niet-exclusieve, niet in de tijd beperkte, overdraagbare en wereldwijde licentie op alle Intellectuele Eigendomsrechten die betrekking hebben op of verbonden zijn aan de Gebruikerscontent om de Gebruikerscontent onder meer te bewerken, mee te delen aan het publiek, aan te passen, op te slaan als elektronisch bestand, te distribueren, te vertalen en te watermerken.

3.3 De Gebruiker garandeert dat de Gebruikerscontent en de aanbieding of ter beschikkingstelling daarvan, de rechten van derden, waaronder het recht op afbeelding, het recht op naam en het recht op privacy, niet schendt. De Gebruiker garandeert dat alle personen die herkenbaar zijn in of vermeld worden in de Gebruikerscontent hun toestemming hebben verleend voor zowel het opnemen en/of vastleggen van het beeldmateriaal als de latere verspreiding of openbaring ervan.

3.4 GS Media is en blijft de rechthebbende van al haar Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder het Gentstudent-merk en haar handelsnaamrechten, databankrechten en auteursrecht op onder meer de Genstudent-Kanalen en de Gentstudent-hashtags. De Gebruiker krijgt geen licentie of ander gebruiksrecht met betrekking tot deze Intellectuele Eigendomsrechten. 

3.5 De Gebruiker verbindt zich ertoe geen handelingen te stellen die een negatieve invloed hebben of kunnen hebben op de Intellectuele Eigendomsrechten van GS Media. GS Media behoudt zich het recht voor om op te treden tegen elk handelen dat een negatieve invloed heeft op of tegen elk onrechtmatig gebruik van haar Intellectuele Eigendomsrechten en een vergoeding te vorderen voor eender welke schade die bijgevolg zou worden veroorzaakt.

Artikel 4 – De Gebruikerscontent

4.1 De Gebruiker garandeert (i) de volledigheid, juistheid en/of de betrouwbaarheid van de inhoud van de Gebruikerscontent, (ii) dat de Gebruikerscontent op geen enkele manier onrechtmatig is, strijdig is met enige wet, of de rechten van derden schendt en (ii) dat de Gebruikerscontent geen virussen, Trojaanse paarden of andere bestanden bevatten die een Gentstudent-Kanaal of hardware van GS Media kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken.

4.2 GS Media bepaalt zelf of en op welke wijze zij de Gebruikerscontent gebruikt. GS Media heeft het recht om Gebruikerscontent in te korten aan te passen, te weigeren, te verwijderen, te blokkeren of anderszins ontoegankelijk te maken.

4.3 Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 5.2, heeft GS Media het recht om Gebruikers die handelen in strijd met deze Content Policy, de toegang tot de Gentstudent-Kanalen tijdelijk of permanent te ontzeggen.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid 

5.1 GS Media kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor enige verliezen, schade of kosten als gevolg van of in verband met het Gebruik, de Content en de Gebruikerscontent.

5.2 De Gebruiker die de Content en Gebruikerscontent in kwestie heeft ter beschikking gesteld, heeft gepubliceerd of aangeboden aan GS Media zal GS Media integraal schadeloosstellen voor alle verlies, schade en kosten (met inbegrip van redelijke kosten en uitgaven voor advocaten en andere professionals) en verdedigen tegen en vrijwaren van alle claims en vorderingen als gevolg van of in verband met die Content en de Gebruikerscontent en het Gebruik daarvan. Hetzelfde geldt voor alle verlies, schade en kosten en alle claims en vorderingen als gevolg van of in verband met de niet naleving door de desbetreffende Gebruiker van deze Content Policy. 

Artikel 6 – Bescherming van persoonsgegevens

GS Media besteedt veel aandacht aan de bescherming van persoonsgegevens en leeft daarbij alle relevante wettelijke instrumenten na, waaronder de VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Voor meer informatie over uw rechten en de wijze waarop GS Media uw persoonsgegevens verwerkt, verwijst GS Media naar haar Privacy Policy.

Artikel 7 – Notice-and-takedown procedure 

Indien bepaalde gedeelde Gebruikerscontent onrechtmatig of inbreukmakend zou zijn, dient dit gemeld te worden aan GS Media, aan de hand van een e-mail aan het e-mailadres privacy@gentstudent.com

De volgende gegevens moeten daarbij worden vermeld:

  • Jouw naam, en connectie met de Content;
  • De desbetreffende Content, inclusief de exacte URL van de webpagina waarop de betreffende Content gepubliceerd is;
  • De reden waarom de Content onrechtmatig of inbreukmakend zou zijn.

GS Media zal het verzoek met de meeste ernst en eerbied beoordelen. GS Media zal vervolgens oordelen of zij de betrokken Gebruikerscontent dient te verwijderen, of dat zij andere maatregelen dient te nemen.

Artikel 8 – Overige bepalingen

8.1 De nietigheid of onafdwingbaarheid van een bepaling van deze Content Policy of een gedeelte daarvan brengt op geen enkele wijze de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Content Policy in het gedrang. 

8.2 GS Media behoudt zich het recht voor de inhoud van deze Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen. De gewijzigde Content Policy treedt in werking op het moment van publicatie daarvan.

Huidige versie van de Content Policy is voor het laatste gewijzigd op 20 november 2021.

8.3 De Content Policy wordt beheerst en geïnterpreteerd door het Belgische recht (met uitsluiting van de bepalingen die de toepassing van het materieel recht van enige andere jurisdictie zouden voorschrijven of toelaten). Alle geschillen voortvloeiende uit of met betrekking tot deze Content Policy zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de bevoegde rechtbanken van Gent (België).