> Privacy Policy – Gentstudent

Privacy Policy

Privacy Policy GS Media

 1. Definities 
  1. In deze Privacy Policy wordt verstaan onder:

GS Media”: De vennootschap naar Belgisch recht GS MEDIA BV, met ondernemingsnummer 0715.859.901 en met maatschappelijke zetel te 9870 Zulte, Oudenaardestraat 113. Hierna wordt ook naar GS Media verwezen als “wij”, “we”, “ons” of “onze”.

AVG”: Verordening (Eu) 2016/679 Van Het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Gebruiker”: elkeen die de Gentstudent-app op eender welke wijze gebruikt.

Gentstudent-app”: De online Gentstudent applicatie raadpleegbaar via de domeinnaam gentstudent.app

Gentstudent-merch”: Alle producten en/of waren die door GS Media te koop worden aangeboden via de website www.gentstudent.com.

Content”: alle inhoud die via de Gentstudent-app wordt gepubliceerd, waaronder begrepen zonder hiertoe beperkt te zijn tekst, foto’s en video’s en/of elk ander beeldmateriaal, en dit ongeacht of deze door GS Media, door gebruikers of door derden is geproduceerd, aangeboden en/of aangeleverd.

Gebruikerscontent”: alle door een Gebruiker aan GS Media aangeboden of aangeleverde Content, ongeacht de wijze waarop deze wordt aangeboden of aangeleverd (bijvoorbeeld via Snapchat, een uploadfaciliteit, e-mail of WhatsApp).

Content Policy”: de algemene gebruiksvoorwaarden van GS Media, raadpleegbaar via deze link.

Privacy Policy”: het onderhavige document. 

 1. Voorwerp
  1. GS Media besteedt veel aandacht aan de bescherming van persoonsgegevens en leeft daarbij alle relevante wettelijke bepalingen na alsook de verplichtingen die hieruit voortvloeien. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is GS Media.

In deze Privacy Policy leggen we uit hoe lang we jouw gegevens bewaren, hoe we jouw gegevens trachten te beveiligen en wat jouw rechten zijn ten aanzien van deze gegevens en de verwerking ervan.


Voor het geval je nog vragen of opmerkingen zou hebben over deze Privacy Policy of onze verwerking van persoonsgegevens, kan je steeds contact met ons opnemen. Hoe je contact met ons kan opnemen vindt je verder in deze Privacy Policy.

 1. Bepaalde privacy-gerelateerde aspecten van de activiteiten van GS Media worden ook reeds beschreven in de Content Policy van GS Media.

In de Content Policy wordt bijvoorbeeld beschreven hoe je bepaalde vermeende onrechtmatige of inbreukmakende Content kan melden aan GS Media (in artikel 7 van de Content Policy).

In de Content Policy wordt ook beschreven hoe GS Media er naar streeft om steeds het recht op afbeelding, het recht op naam en het recht op privacy van Gebruikers en derden te respecteren. Er wordt daarbij onder meer gestipuleerd dat de maker van de Content en / of degene die de Content doorstuurt, garandeert de rechten van derden, waaronder het recht op afbeelding, het recht op naam en het recht op privacy, niet te schenden (artikel 3.3 van de Content Policy). 

Deze bepalingen blijven onverkort van toepassing.

 1. Verwerking van persoonsgegevens door GS Media
  1. Gegevensverwerking in het kader van een aankoop van de Gentstudent-merch
   1. Welke gegevens?

In het kader van jouw aankoop van Gentstudent-merch, vragen wij jou om bepaalde persoonsgegevens met ons te delen.

Deze persoonsgegevens omvatten:

 • Jouw contactgegevens, waaronder jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer, bezorg- en factuuradres, en desgevallend jouw factuurgegevens zoals een vennootschapsnaam, handelsnaam of ondernemingsnummer;
 • Jouw betalings- of kredietkaartgegevens; en
 • Bepaalde persoonlijke voorkeuren, waaronder jouw verlanglijst en marketing- en cookievoorkeuren.
 1. Voor welk doel?

We vragen jou deze persoonsgegevens te delen om je de Gentstudent-merch, die je hebt besteld via onze webshop, te kunnen verkopen en leveren. 

Wanneer je een aankoop doet via onze webshop zullen wij de door jou opgegeven contactgegevens gebruiken om met je te communiceren over de aankoop.

Wij kunnen jouw gegevens ook gebruiken om een vraag te beantwoorden of een probleem op te lossen, bijvoorbeeld omtrent de levering of betaling van de aangekochte of bestelde Gentstudent-merch.

Na een bestelling te hebben geplaatst kom je in het klantenbestand van GS Media. In het kader van een ander aanbod, kan GS Media jouw gegevens gebruiken om je reclame per elektronische post te versturen. Je kan je hiertegen steeds verzetten door mee te delen dat je de reclame niet wenst te ontvangen.

 1. Wettelijke grondslag?

Indien je Gentstudent-merch bestelt, hebben wij jouw persoonsgegevens nodig om onze overeenkomst met jou uit te voeren. Zo hebben wij bijvoorbeeld jouw adres of betalings- en contactgegevens nodig om de bestelling te kunnen bezorgen.

De verwerking is met andere woorden noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij, als betrokkene, partij bent (artikel 6.1.b AVG).

In het kader van reclame per elektronische post aan een bestaande klant, beroept GS Media zich, onder meer op artikel 1 van het Koninklijk besluit van 4 april 2003 tot reglementering van het verzenden van reclame per elektronische post. 

 1. Gegevensverwerking in het kader van de Gentstudent-app
  1. Welke gegevens?

Als je de Gentstudent-app gebruikt, zal je eveneens bepaalde gegevens met ons delen.

Het soort persoonsgegevens dat wij over u verzamelen varieert afhankelijk van uw interactie met ons. Wanneer u louter de Content op de Gentstudent-app bekijkt zullen wij minder gegevens ontvangen, dan wanneer u daadwerkelijk Gebruikerscontent maakt en  doorstuurt naar GS Media.

In het kader van de Gentstudent-app kunnen wij de volgende gegevens van jou ontvangen:

 • Jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer, accountnaam, wachtwoord of geboortedatum.
 • Jouw betalings- of kredietkaartgegevens.
 • Informatie over internet- of andere elektronische netwerkactiviteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, browsegeschiedenis, zoekgeschiedenis, en informatie over de interactie van een consument met een internetwebsite, -toepassing of -advertentie.
 • Persoonsgegevens in de zin van artikel 4.1 AVG, waarneembaar via de Gebruikerscontent.
 1. Voor welk doel?

Om de Gentstudent-app te kunnen aanbieden en te laten functioneren, verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens. Er vinden met andere woorden verwerkingen plaats voor het ontwikkelen, verbeteren, exploiteren, aanbieden en onderhouden van de Gentstudent-App.

Verder verwerken wij ook gegevens voor het verlenen van klantenservice.

 1. Wettelijke grondslag?

Wij verwerken persoonsgegevens voor, of op basis van, een of meer van de volgende wettelijke grondslagen uit de AVG:

 • Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (artikel 6.1 b AVG): Door de Gentstudent-app te gebruiken, gaat u een overeenkomst aan met ons, onder meer schriftelijk verankerd aan de hand van de Content Policy. Wij zullen persoonsgegevens verwerken om die overeenkomst uit te voeren.
 • In het kader van het gerechtvaardigd belang van GS Media en derden (artikel 6.1 f AVG): Wij kunnen persoonsgegevens verwerken voor onze legitieme belangen, bijvoorbeeld het afdwingen van onze Content Policy, het beschermen van de rechten van GS Media, de Gebruikers en/of anderen. 
 • Ter voldoening van wettelijke verplichtingen (artikel 6.1 c AVG): Wij kunnen persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals onder meer vereist ingevolge een verzoek van een overheids- of gerechtelijke instantie.
 1. Bewaartermijn
  1. GS Media verwerkt de verzamelde gegevens zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden waartoe de gegevens werden verzameld of nodig is om te voldoen aan wettelijke of juridische verplichtingen. 
 2. Beveiliging gegevens
  1. GS Media respecteert de privacy van alle betrokkenen en let er op dat persoonsgegevens met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid worden behandeld. 
  2. Persoonsgegevens worden beveiligd opgeslagen door GS Media. 

GS Media spant zich verder naar redelijkheid in om haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende organisatorische maatregelen, en technische maatregelen waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

 1. Je rechten ten aanzien van de verwerking van gegevens door GS Media

Het recht op gegevensbescherming is een fundamenteel recht in de Europese Unie, waarover je als burger de controle kan behouden. Om die reden, verleent de wet jou bepaalde rechten. Hieronder lijsten we deze rechten nog even op. 

Je kan deze rechten bij GS Media uitoefenen door contact op te nemen via het e-mailadres privacy@gentstudent.com. Ook andere opmerkingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door GS Media kan je melden aan GS Media via dit e-mailadres. GS Media zal jouw opmerkingen met de grootste ernst bekijken en behandelen.


 1. Recht van inzage (artikel 15 AVG)

Je kan te allen tijde en zonder kosten inzage krijgen in de gegevens die GS Media van je verwerkt en waarom GS Media deze verwerkt. Je kan eveneens een kopie opvragen van de betrokken gegevens. 

 1. Recht op rectificatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking en recht op bezwaar (artikelen 16, 17, 18 en 21 AVG)

Je hebt het recht om te vragen om een rechtzetting van je gegevens wanneer je merkt dat we foutieve of onjuiste gegevens over jou verwerken of hebben verwerkt. 

In bepaalde gevallen kan je tevens je persoonsgegevens laten verwijderen, bijvoorbeeld wanneer deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt.

Je hebt het recht om in de door de AVG voorziene gevallen de verwerking van je persoonsgegevens te laten beperken.

Ook kan je bezwaar maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens. Indien je de  toestemming hebt gegeven voor een bepaalde verwerking, kan je deze toestemming  steeds intrekken. In sommige gevallen kun je het gebruik van je gegevens tijdelijk laten opschorten, bijvoorbeeld als er onduidelijkheid is over de juistheid van de gegevens.

 1. Recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 AVG)

Je kan de gegevens die GS Media verwerkt, opvragen of (indien technisch mogelijk) naar een andere partij laten overdragen.

 1. Recht om een klacht in te dienen

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Je kan deze bereiken op volgend adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Voor meer informatie verwijzen we je naar de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

 1. Wijziging van deze privacyverklaring
  1. GS Media behoudt zich het recht voor om ten allen tijde en naar eigen goeddunken wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy. Elke aanpassing zal op deze webpagina worden gepubliceerd. Wij raden je aan deze Privacy Policy nu en dan te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud van de geldende regels  op de hoogte bent.
  2. De Privacy Policy is voor het laatst gewijzigd op 28 februari 2022.